Δημητρίου Καντεμήρ, ηγεμόνος της Μολδαβίας, συμβεβηκότα των εν τη Βλαχία Καντακουζηνών και Βραγκοβάνων, Μεταγλωττισθέντα μεν εκ της Γερμανικής Γλώσσης, εις την ημετέραν Απλήν Διάλεκτον, παρά του λογιωτάτου κυρίου Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα, του εκ Σιατίστης

Titel Δημητρίου Καντεμήρ, ηγεμόνος της Μολδαβίας, συμβεβηκότα των εν τη Βλαχία Καντακουζηνών και Βραγκοβάνων, Μεταγλωττισθέντα μεν εκ της Γερμανικής Γλώσσης, εις την ημετέραν Απλήν Διάλεκτον, παρά του λογιωτάτου κυρίου Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα, του εκ Σιατίστης
Autor*in Cantemir, Dimitrie
Übersetzer*in Ζαβίρας, Γεώργιος Ιωάννου
Ort Wien (Pest?)
Verlag Αφοί. Πούλιος
Datum 1795
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung