Ο καλίφης πελαργός. Ανατολικόν διήγημα

Titel Ο καλίφης πελαργός. Ανατολικόν διήγημα
Autor*in Hauff, Wilhelm
Übersetzer*in Π.
Publikation Παρθενών
Band 2/3
Ausgabe 21/22
Datum 1872/1873
Seiten 1175-1179; 1212-1217
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung