Νάθαν ο σοφός: πράξις Β΄.-Σκηνή Ε΄

Titel Νάθαν ο σοφός: πράξις Β΄.-Σκηνή Ε΄
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Übersetzer*in Βλάχος, Άγγελος
Publikation Εστία
Band 7
Ausgabe 174
Datum 1879
Seiten 265-267
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung