Το χρυσούν κάτοπτρον ή οι βασιλείς της σχησχιάνης: Ιστορία αληθής, μεταφρασθείσα εκ της γερμανικής υπό Αναστασίου Εμμανουήλ Παππά

Titel Το χρυσούν κάτοπτρον ή οι βασιλείς της σχησχιάνης: Ιστορία αληθής, μεταφρασθείσα εκ της γερμανικής υπό Αναστασίου Εμμανουήλ Παππά
Autor*in Wieland, Christoph Martin
Übersetzer*in Παππάς, Αναστάσιος Εμμανουήλ
Ort Εν Αθήναις
Verlag Τυπ. Ι. Α. Βακαλοπούλου
Datum 1851
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung