Αιμιλία Γαλόττη. Τραγωδία Γοθόλδου Εφραίμ Λέσιγκ εις πράξεις πέντε, μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπό Εν Ερμουπόλει, Ἐκδόται Σούτσας και Χάλαρης

Titel Αιμιλία Γαλόττη. Τραγωδία Γοθόλδου Εφραίμ Λέσιγκ εις πράξεις πέντε, μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπό Εν Ερμουπόλει, Ἐκδόται Σούτσας και Χάλαρης
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Autor*in Άγνωστη/ος
Ort Ερμούπολη
Verlag Τύποις «Πατρίδος»
Datum 1874
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung