Γοδοφρέδου Εφράϊμ Λέσσιγγ Αιμυλία Γαλόττη Τραγωδία εις πράξεις πέντε ~~~ Μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής εις την Ελληνικήν γλώσσαν Υπό Βερνάρδου Πρίγκηπος διαδόχου της Σαξωνίας-Μάϊνιγγεν

Titel Γοδοφρέδου Εφράϊμ Λέσσιγγ Αιμυλία Γαλόττη Τραγωδία εις πράξεις πέντε ~~~ Μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής εις την Ελληνικήν γλώσσαν Υπό Βερνάρδου Πρίγκηπος διαδόχου της Σαξωνίας-Μάϊνιγγεν
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Übersetzer*in Bernhard, Prinz von Sachsen-Meiningen
Ort Αθήνα
Verlag Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Datum 1889
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung