Ο Γκαίτε και αι μεταφυσικαί αποκαλύψεις

Titel Ο Γκαίτε και αι μεταφυσικαί αποκαλύψεις
Autor*in Spranger, Eduard
Übersetzer*in Λούβαρις, Νικόλαος Ι
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Ρούτση
Datum 1947
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung