Ηθική Προς χρήσιν των Παίδων Υπό Ι. Κάμπη. Εκ του Γερμανικού Υπό Α. P. Ραγκαβή. Μεταφρασθείσα, καί εκδοθείσα επιμελεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας

Titel Ηθική Προς χρήσιν των Παίδων Υπό Ι. Κάμπη. Εκ του Γερμανικού Υπό Α. P. Ραγκαβή. Μεταφρασθείσα, καί εκδοθείσα επιμελεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας
Autor*in Campe, Joachim Heinrich
Übersetzer*in Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
Ort Athen
Verlag Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Κ. Ἀντωνιάδου
Datum 1839
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung