Δεν ειξεύρει γράμματα: κωμωδία εις πράξιν μίαν

Titel Δεν ειξεύρει γράμματα: κωμωδία εις πράξιν μίαν
Autor*in Grandjean, M. A.
Übersetzer*in Βλάχος, Άγγελος
Publikation Παρθενών
Band 2
Ausgabe 19
Datum 1872
Seiten 1067-1077
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung