Οι προτάσεις για πανελλήνιο ηρώο του Εικοσιένα (1830-1930)

Titel Οι προτάσεις για πανελλήνιο ηρώο του Εικοσιένα (1830-1930)
Autor*in Μαρκάτου, Θεοδώρα Φ.
Publikation Μνήμων
Ausgabe 17
Datum 1995
Seiten 37-68
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung