Η Εκκλησία ως Πολιτεία: Αναπαραστάσεις του Ορθόδοξου Μιλλέτ και το Μοντέλο της Συνταγματικής Μοναρχίας Δεύτερο Μισό 19ου αι.

Titel Η Εκκλησία ως Πολιτεία: Αναπαραστάσεις του Ορθόδοξου Μιλλέτ και το Μοντέλο της Συνταγματικής Μοναρχίας Δεύτερο Μισό 19ου αι.
Autor*in Σταματόπουλος, Δημήτριος
Publikation Μνήμων
Ausgabe 23
Datum 2001
Seiten 183–220
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung