Μηχανές Υγείας – Μηχανές Ζωής

Titel Μηχανές Υγείας – Μηχανές Ζωής
Autor*in Αθανασίου, Αιμιλία
Herausgeber*in Τουρνικιώτης, Παναγιώτης
Buchtitel Ελληνική Μοντέρνα Αρχιτεκτονική: θεματικές τομές και τεκμηρίωση μιας δημιουργικής εποχής – η δεκαετία του 1930
Ort Αθήνα
Verlag Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Datum 2009
Seiten 257-339
Weiteres τελική έκθεση Π.Ε.Β.Ε. 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung