Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο και τον Αστικό Κώδικα

Titel Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο και τον Αστικό Κώδικα
Autor*in Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Herausgeber*in Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Buchtitel Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα: Άρθρα 1–946
Band A
Ort Αθήνα
Verlag Σάκκουλας Π.Ν.
Datum 2010
Seiten 1–26
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung