Ο κοινωνικός ρόλος του αρχιτέκτονα

Titel Ο κοινωνικός ρόλος του αρχιτέκτονα
Autor*in Δεσποτόπουλος, Ιωάννης
Publikation Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Ausgabe 3-4
Datum Νοέμβριος 1972
Seiten 85-101
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung