Γεωργική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η Ανώτατη Γεωπονική Σχολή στην ελληνική κοινωνία, 1920-1960

Titel Γεωργική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η Ανώτατη Γεωπονική Σχολή στην ελληνική κοινωνία, 1920-1960
Autor*in Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά γράμματα
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung